Facebook SDK đòi hỏi phải có PHP phiên bản 5.4 hoặc cao hơn. Hãy thông báo lỗi này cho nhà quản trị website.