Coca cả 3 vị và kể cả các combo các vị: 15% (3-14/8)